Puncte de rugăciune | FEBRUARIE 2021

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic!

*Vă chem să continuăm SĂ NE RUGĂM, până la VENIREA DOMNULUI:
În fiecare seară la ora 22,
– pentru TREZIRE SPIRITUALĂ și TRANSFORMAREA ROMÂNIEI,
– pentru PROTECȚIA ȚĂRII ȘI A POPULAȚIEI ROMÂNIEI
– pentru alinierea României și a Bisericii Domnului la VOIA lui Dumnezeu pentru noi

* Să ne unim în POST în fiecare VINERI pentru România și Biserica Domnului din țara noastră!

1. Pentru Biserica Domnului din România

– TREZIRE și PREGĂTIRE! UNITATE și VEGHERE! ASCULTARE de Domnul și ACȚIUNE.
Revărsarea Duhului Sfânt peste noi și țara noastră – un an al trezirii, al manifestării PUTERII lui Dumnezeu în viețile oamenilor – pentru mântuire, vindecare, eliberare. Biserica trebuie să slujească în puterea Duhului Sfânt, ca în Faptele apostolilor.
• Ridicarea bisericii Domnului în autoritatea și mandatul primite – de a vesti Puterea Evangheliei, de a veghea asupra țării în post și rugăciune, pentru oprirea planurilor rele ale puterilor întunericului, pentru schimbarea atmosferei spirituale în țară, pentru mântuirea oamenilor.
perseverență, răbdare în încercări (anduranță) pentru poporul Domnului
Oprirea confuziei, a panicii în popor; demascarea lucrurilor ascunse ale întunericului și anihilarea lor prin rugăciune și post.
Ruperea lanțurilor fricii si confuziei de peste poporul Domnului. Ruperea legăturii dintre frică și boala covid. Pandemia are în spate ca forță de propulsare frica, în primul rând. Ne rugăm pentru oprirea pandemiei, pentru imunitate crescută pentru români, pentru oprirea și nimicirea mecanismelor de transmitere a bolii, pentru ca Domnul să trimită îngerii Lui în ajutorul țării noastre.
• Ne rugăm pentru ruperea lanțurilor care au legat pe oameni în case, în frică.
biruirea uriașilor: frica, confuzia, necredința, descurajarea, resemnarea, boala. Suntem chemați să ne rugăm, să legăm, să dezlegăm, ce Domnul ne arată, să fim mereu vigilenți – să nu ne dăm bătuți. Frica, resemnarea și descurajarea vor fi dintre uriașii cu care vom lupta continuu! Domnul ne cheamă la PERSEVERENȚĂ, să rămânem TARI în CREDINȚĂ, si vom vedea mari isprăvi (Daniel 11:32)
• Ne rugăm pentru copii și tineri – pentru eliberarea lor de consecințele școlii prin internet – care a adus izolare și însingurare în sufletele lor. Să ne rugăm pentru ca școala să fie făcută în condiții de prezență fizică a copiilor la școală. Să ne rugăm pentru starea lor psihică, ca toate aceste măsuri sanitare să nu-i afecteze ireversibil.
Strategii noi în aceste vremuri noi pentru a câștiga cât mai mulți oameni pentru Hristos
• Strategii noi în echiparea credincioșilor – pentru a putea rămâne tari în vremuri dificile.
Pregătirea copiilor din biserici – antrenarea lor în rugăciune, în cunoașterea Cuvântului.
Demascarea formelor de amăgire, a lupilor îmbrăcați în piei de oaie, îndrăzneală în vestirea Adevărului în orice situație.
Revelația identității și autorității pe care o avem în Isus Hristos – ca să ne rugăm cu îndrăzneală împotriva acestor asalturi ale întunericului asupra creștinilor și a țării.
POCĂINȚA PROFUNDĂ, sfințirea inimilor și vorbirii noastre – cine-i sfânt, să se sfințească; desprinderea inimilor de valorile lumii acesteia(Luca 21:34). Separarea va continua, cernerea va fi tot mai puternică.
UNITATEA credincioșilor, strângerea rândurilor în poporul Domnului, viața de umblare prin credință și nu prin vedere
LOIALITATE – credincioșie si credință față de Domnul și în relații – (în familii și Biserica lui Hristos). Să fim gata să plătim prețul credinței noastre, gata să dăm socoteală oricui de credința din inima noastră (dar când va veni El, va mai găsi credință pe pământ?) E vremea credinței ca de copil în Tatăl nostru ceresc! Va fi un an cu multe furtuni, cu tulburări, ca o mare în furtună. Multe lucruri ies la suprafață când este furtuna pe mare. Să ne deprindem mâinile la luptă! (Psalmul 18).
poziționarea și alinierea inimilor creștinilor în acord cu planurile lui Dumnezeu.
• Pentru un duh alert, vigilenți, pregătiți în duhurile noastre – continuu – prin Cuvânt, rugăciune, post, pentru a face față provocărilor neobișnuite, care apar deodată. Să cerem PACEA LUI și o îndrăzneală neobișnuite, în vremuri neobișnuite – ca să putem birui! Acest mod de viață nu mai este o opțiune, ci o necesitate vitală! Să avem ulei în candele – rezerve de cuvânt, rugăciune, plinătatea Duhului Sfânt în noi!
ASCULTAREA DE DUHUL DOMNULUI este esențială în vremea care vine. Să avem urechea deschisă la ce ne spune Duhul Domnului să facem, unde să mergem și unde nu. El este DOMNUL OȘTIRILOR, iar noi, oștirea LUI. Să fim conștienți că suntem în vreme de RĂZBOI în plan spiritual, iar în război, trebuie să fii mereu în alertă, antrenat, în ascultare de comandant, atent pe unde mergi, ca să nu cazi în cursa dușmanului.
• Esențială este COMUNICAREAcu Domnul și cu frații. Să ne rugăm pentru păstrarea părtășiei fraților, să NU SE IZOLEZE, să nu fie singuri.
• E esențială vorbirea noastră, să fie o comunicare a vieții, a credinței (să vorbim între noi cu cuvintele Domnului). Să fim atenți la mesajele lumii, care aduc frică și întuneric – să fim informați, în vederea rugăciunii, dar să nu ne lăsăm prinși în sistemul de frică al lumii. Cuvintele noastre, inspirate de Duhul Domnului – sunt pline de putere, de viață. Noi trebuie să vorbim – nu să tăcem și să ascultăm doar ce spune lumea. Este vremea să VORBIM CU ÎNDRĂZNEALĂ – viață, sănătate, protecție, propășire, mântuire!
Factorul TIMP va juca un rol cheie – trebuie să fim ca fiii lui Isahar, care au știut ce trebuia să FACĂ POPORUL – în fiecare situație! Vor fi acțiuni specifice în situații specifice!
• Să ne rugăm pentru o ungere a revelației, pentru ochi deschiși, pentru înțelepciune de sus, pentru claritate, pentru CURAJ în situații dificile. Este scris – Domnul nu ne dă mai mult decât putem duce! Ne putem baza pe EL în orice situație!! Esența este să NU NE TEMEM! În acest război, suntem de partea BIRUITORULUI! Să nu uităm acest lucru, să nu ne luăm ochii de pe Domnul… și vom merge pe ape! Și așa vom fi dintre cei ce iubesc și grăbesc VENIREA LUI. (2 Petru 3:12)

2. Pentru România

– Fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru România (Ioel 2:1, 15), cu focalizare pe protecția țării.
Să-L chemăm pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României. Să punem Numele Domnului Isus Hristos peste România și locuitorii ei în acest an 2021. Deschidem porțile României pentru Domnul Isus Hristos – Împăratul Slavei, Domnul cel tare în lupte, Domnul oștirilor. (Psalmul 24:7-10). Să cerem puterea sângelui Domnului Isus Hristos peste România, peste teritoriul ei, peste popor. Să ne rugăm pentru îndurarea Domnului pentru țara noastră, pentru HAR, pentru un NOU ÎNCEPUT pentru România… Tată vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în România în 2021!
Să cerem viață, binecuvântare, propășire peste locuitori, peste localități, peste pământurile României, peste recolte, ca Domnul să facă să lumineze fața Lui peste România și să ne păzească (Numeri 6:24-26; Psalmul 91)
• Să ne rugăm pentru o revărsare covârșitoare a puterii Duhului Sfânt, pentru o explozie a trezirii în România. Să-I mulțumim Domnului că până aici a fost cu noi – ca națiune. Să ne rugăm pentru ruperea oricăror forme de orbire spirituală, ca românii să se întoarcă masiv la Dumnezeu, recunoscându-L pe Isus ca Domn și Mântuitor.
Continuăm să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării: doar așa Domnul poate vindeca țara (2 Cronici 7:14).
• Să ne rugăm pentru împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru România, pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România! Să ne rugăm ca România să fie coșul de pâine al Europei, să fie o oază a prezenței Domnului, un GOSEN, unde e viața, pace, protecție, lumină, resurse.
• Să continuăm să luptăm pentru LUCRURILE CARE NE ȚIN ÎMPREUNĂ CA NAȚIUNE: CREDINȚA CREȘTINĂ și libertatea de exprimare a credinței creștine, FAMILIA BIBLICĂ, TERITORIUL ȚĂRII – integritatea teritorială a țării, care sunt sub mari atacuri!
• Ne rugăm pentru Parlamentul, Președintele și Guvernul țării, pentru legile care se pregătesc – să fie legi favorabile locuitorilor, în acord cu Scriptura. Va fi un an al luptei pentru LEGILE ȚĂRII!
OPRIREA oricăror legi legate de educația de gen a copiilor, a altor legi care afectează libertatea. Ne rugăm pentru protecția FAMILIEI biblice în România. Să ne rugăm pentru mântuirea copiilor din România, de la vârste mici.
• Să ne rugăm pentru STABILITATEA țării, pentru PACEA și PROTECȚIA ROMÂNIEI, în interior și la granițe! Să cerem protecție angelică la granițe și în interiorul țării! Să ne rugăm pentru anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României. Să declarăm, prin rugăciune, că închidem porțile țării în fața puterilor întunericului, a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam. Să cerem expunerea și anularea planurilor rele făcute împotriva României, să cerem anihilarea structurilor ascunse de putere, care afectează integritatea țării și siguranța națională.
• În contextul schimbărilor mari din sfera internațională, ne rugăm pentru ALINIEREA ROMÂNIEI conform Voii Domnului – în relația cu națiunile. România să NU fie atrasă în alianțe greșite. Sunt schimbari majore în alinierile națiunilor în aceste vremuri – să ne rugăm cu stăruință pentru România pentru dezvoltarea relațiilor strategice benefice țării și pentru poziționarea României conform intereselor suverane ale țării. Să ne rugăm pentru protecția și dezvoltarea economic a țării, în acest nou context internațional, așa încât Romănia să nu fie vitregită în plan economic și de securitate prin relații internaționale nepotrivite. Domnul să dea înțelepciune, vigilență, onestitate, loialitate deosebită liderilor țării implicați în aceste decizii. Să ne rugăm pentru serviciile de informații ale țării- să afle informațiile vitale pentru România și să fie o sursă de informare loială pentru factorii de decizie.
• Să ne rugăm ca influențele neocomuniste, a ideologiilor nedumnezeiești care iau amploare în alte țări cu influență în lume, să NU fie primite în România. Să ne rugăm pentru Parlament, Guvern, Președinte, să NU accepte valori străine de valorile creștine, să NU preia recomandări legislative care limitează libertățile de exprimare a credinței creștine, cu impact negativ în educația copiilor, definiția familiei conform valorilor creștine.
• Să ne rugăm ca libertatea de exprimare a valorilor creștine, a adevărului în anumite situații, să nu fie blocate în comunicarea prin medii virtuale (internet), sau alte medii (radio, TV). Să ne rugăm pentru protecția canalelor media creștine (internet, TV, radio).
• Să ne rugăm pentru oprirea manipulărilor prin canale media, pentru oprirea știrilor false, care aduc confuzie, frică, manipulează.
Protecția populației și a țării de dezastre naturale, de fenomene meteo extreme, de cutremure mari, de epidemii (Psalmul 91).
Binecuvântare și protecție peste resursele țării – de hrană, de apă, resurse naturale (păduri, zăcăminte), resursele de energie (independența energetică a țării).
• Să ne rugăm pentru oprirea declinului economic al țării – Domnul să dea soluții, idei creative și resurse pentru ridicarea economică a țării. Să ne rugăm pentru agricultura României, pentru RESURSE și investiții în dezvoltarea ei – să fie hrană în țară. Să ne rugăm pentru industriile românești – resurse, dezvoltare, creștere, binecuvântare. Să ne rugăm pentru legi care să încurajeze și să ajute pe investitorii români.
• Să ne rugăm pentru oprirea înstrăinărilor de pământuri, resurse (zăcăminte, păduri) către investitori străini. Să ne rugăm pentru restituirea pământurilor, clădirilor înstrăinate abuziv din patrimoniul României.
• Să ne rugăm pentru întoarcerea românilor în țară, pentru locuri de muncă, pentru ruperea blestemului sărăciei de peste țară.

3. Israel

mântuire, întoarcerea evreilor din toată lumea în Israel, protecția locuitorilor, a țării, pentru stabilitate internă, pacea Ierusalimului. Israelul este tot mai singur. Iranul câștigă din nou influență și libertate de a continua programul de înarmare nucleară. Antisemitismul crește rapid în lume. Să ne rugăm pentru oprirea antisemitismului în România.
Ne rugăm ca România să aibă o relație bună cu Israelul, Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

Să ne rugăm pentru TIMPUL DOMNULUI în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu.
Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Leave a Reply