Puncte de rugăciune | IANUARIE 2023

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

La acest nou început, fie binecuvântarea Domnului peste fiecare care a ales să stea în spărtură pentru România. 

Domnul să răsplătească fiecaruiă această slujire și să ne rugăm pentru extinderea Rețelei de Rugăciune pentru România. Fără Domnul, fără rugăciunile fierbinți ale sfinților pentru România, destinul națiunii noastre ar fi diferit. Rugăciunea fiecăruia contează!

Ne așteaptă un an plin de neprevăzut, un an greu, cu mari provocări, mari dureri. Dar cu biruințe deosebite pentru poporul Domnului.

Domnul ne cheamă la sfințire. Nu doar la început de an, ci continuu …

Mulți postesc la început de an. Dar nu e destul. Domnul ne cere o viață de post și rugăciune. Trebuie să intrăm în această disciplină a căutării Domnului prin Cuvânt, post și rugăciune. Cu perseverență. Lupta e tot mai mare ca să ne rupă de părtășia cu Domnul, de relația cu El. Mulți fac promisiuni Domnului la început de an, apoi le abandonează. Presiunea lucrurilor, a situațiilor va crește, vârtejul de lucruri urgente de rezolvat va fi tot mai puternic, încercând să ne separe de părtășia cu Domnul. Mulți se amăgesc că ascultă o încurajare de pe facebook și că le va ajunge. Nu realizăm cât de vulnerabili suntem decât atunci când vine furtuna. Tăria noastră interioară se zidește prin Cuvânt, prin rugăciune, post, căutându-L pe Domnul cu ardoare, continuu… rugați-vă neîncetat! Zidirea noastră interioară nu e instant, e un proces care cere TIMP! Domnul ne îndeamnă să căutăm Fața Lui, să ne curățim, este încă har pentru aceasta! Reașezările vor continua, separarea se va adânci… Domnul clatină toate lucrurile (Hagai 2:6-9), (Evrei 12:25-29). Să vestim Evanghelia, cum nu am mai făcut-o până acum. Să ne rugăm să nu cădem de oboseală în facerea binelui: vestirea Evangheliei, grija față de semeni prin dragostea de Dumnezeu. Curățirea Miresei va continua cu mare putere, la nivel de detaliu. (Pornind de la gânduri, imboldurile inimii, vorbire, fapte, atitudini.) Este un an de accelerare, de supranatural, de umblare prin credință. E importantă starea noastră de vigilență și mai ales e importantă PACEA noastră, care va fi o armă puternică în confruntările viitoare. E un un an în care să ne rugăm pentru lucrurile cele mai bune, dar să fim pregătiți pentru situații grele.

În această primă lună a anului declarăm România închinată Domnului Isus Hristos! Ne rugăm:

Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ –  în viețile noastre și în România, în acest an.

Ne rugăm pentru binecuvântarea țării, punând Numele Domnului peste fiii României: Numeri 6:24-26


I. BISERICA DOMNULUI DIN ROMÂNIA

Să continuăm rugăciunea pentru țara noastră, cu credință și pasiune, știind ce Dumnezeu mare avem!

 • ÎNTOARCEREA noastră, a Bisericii, a locuitorilor României spre Dumnezeu, în care ne POCĂIM de căile noastre rele și chemăm Sângele Domnului pentru curățire de păcate, protecție, eliberare de întuneric, vindecarea țării. (2 Cronici 7:14)
 • TURNAREA DUHULUI SFÂNT (Faptele apostolilor 2:17-18), și CUNOȘTINȚA SLAVEI DOMNULUI să acopere țara noastră (Habacuc 2:14). FOCUL DUHULUI SFÂNT să aprindă pe creștini și pe toți românii, pentru ÎNTOARCEREA INIMILOR SPRE DOMNUL, pentru MÂNTUIRE și ELIBERARE de ORBIRE SPIRITUALĂ, de RELIGIOZITATE, de IDOLATRIE.
 • pentru alinierea creștinilor cu inima și planurile Domnului – creștini integri, care vestesc Evanghelia fără frică oricui, oricând
 • pentru sfințirea noastră, POCĂINȚĂ reală în smerenie. Judecata începe de la Casa Domnului. E o vreme când Domnul scoate la lumină păcate ascunse și își curăță Mireasa!
 • E un sezon nou, în care confrutarea spirituală va crește mult. Să știm mereu că Biserica este biruitoare (Matei 16:18)! Domnul își mobilizează armatele Lui de luptători care vor lupta prin Cuvânt declarat în rugăciuni, prin post, mijlociri, din identitatea și prin autoritatea pe care o avem în Hristos Isus și prin puterea și călăuzirea Duhului Sfânt.
 • Ne rugăm pentru revelația identității și a autorității în Isus Hristos pentru TOTI creștinii.
 • Ne rugăm pentru TREZIREA și pregătirea Bisericii pentru slujire, pentru jertfă, pentru RĂPIRE – tari în credință, plini de CUVÂNT, înțelepciune de sus, activarea DARURILOR Duhului Sfânt în poporul Domnului, DISCERNĂMÂNT spiritual, revelație, determinare în umblarea cu Domnul, auzirea Vocii Duhului Sfânt, călăuzire precisă, veghere, chibzuință, dragostea LUI în noi (Efeseni 3:16-21), pentru ÎNȚELEGEREA vremurilor și echiparea noastră pentru vremurile care vin – PACEA lui Hristos în inimi și în gânduri, provizii de Cuvânt în inimile și în casele noastre, restaurarea RUGĂCIUNII.
 • DISCERNĂMÂNT, revelație și putere pentru creștini împotriva duhurilor de amăgire.
 • FAMILII puternice, ancorate în Dumnezeu, UNITATE în FAMILII, PROTECȚIA lor, RESTAURAREA RELAȚIILOR dintre soți, a relațiilor PĂRINȚI-COPII, restaurarea altarului de rugăciune în familii, întoarcerea fiilor risipitori, mântuirea celor nemântuiți.
 • COPII și TINERI – RADICALI pentru HRISTOS.
 • UNITATEA creștinilor – ca TRUP al lui Isus Hristos din România, indiferent de confesiuni. Ne rugăm pentru nimicirea DEZBINĂRILOR dintre creștini, din familii, pentru STRÂNGEREA RÂNDURILOR în poporul Domnului, pentru relații dumnezeiești, pentru întoarcerea creștinilor la dragostea dintâi. (Faptele apostolilor 2:42-44, 47)
 • Ne ridicăm ÎMPOTRIVA fricii, a confuziei, a deznădejdii. Să cerem UN DUH DE CURAJ, DE CHIBZUINȚĂ să vină în inimile creștinilor, revelația că sunt COPIII LUI DUMNEZEU, iubiți de Tatăl Ceresc care Își ocrotește familia LUI (Psalmul 91).
 • ELIBERARE de FRICĂ de viitor, de situația economică. Să ne încredem în Tatăl nostru cel bun pentru provizii supranaturale în vremuri dificile (Psalmul 23) (Psalmul 37:18-19).
 • ROMÂNII din DIASPORĂ – să se întoarcă în țară dacă Domnul le vorbește, fără amânare.
 • PERSEVERENȚĂ, statornicie, determinare, răbdare în încercări (anduranță) pentru poporul Domnului – Daniel 11:32
 • integritate, credincioșie, loialitate față de Domnul și în relații (în familii și Biserica lui Hristos).
 • separarea inimilor de valorile lumii acesteia, care ne țin legați (Luca 21:34) (îmbuibări – materialism, îngrijorări – frică).
 • sfințirea vorbirii noastre. Contează mărturisirea noastră (cuvintele ce le rostim) în luptă! (Apocalipsa 12:11)

II. ROMÂNIA

Să continuăm să ne rugăm pentru alinierea țării cu planurile lui Dumnezeu – pentru acest nou an.

Să venim în smerenie, în Numele Domnului Isus Hristos, și să-I aducem aminte promisiunile LUI pentru Biserica Lui, pentru România (Isaia 62:4 – țara cu oameni mântuiți, România – coșul de pâine al Europei, România – o oază a Domnului, ca un Gosen).

 • Ne rugăm pentru MÂNTUIREA LOCUITORILOR României și intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România. Să ne rugăm ca România să fie un loc al păcii și al protecției, o țară ca un GOSEN! Să cerem VIAȚĂ din Dumnezeu și PROTECȚIE PESTE POPULAȚIA ȚĂRII.
 • Să MULȚUMIM Domnului pentru PACEA țării! Să ne punem toată încrederea în EL pentru pacea și viitorul României! Să-L lăudam și să-I mulțumim pentru bunătatea Lui, pentru HARUL PĂCII din țara noastră, pentru PÂINE (este hrană în țară).
 • STABILITATEA țării, PACEA și PROTECȚIA ROMÂNIEI, în interior și la granițe, integritatea TERITORIALA A ȚĂRII, PROTECȚIA ROMÂNIEI de planuri rele de fragmentare TERITORIALĂ, ETNICĂ ȘI SOCIALĂ, de ÎNVRĂJBIRE A POPULAȚIEI.
 • Să ne rugăm pentru OPRIREA EXTINDERII RĂZBOIULUI PE TERITORIUL ROMÂNIEI și Domnul să ne protejeze de orice consecințe ale războiului din Ucraina, care pot veni asupra țării noastre. Domnul să protejeze țara noastră de orice formă de război – militar, economic, cibernetic, climatic. Să cerem ca TATĂL ceresc sa trimită protecție angelică la granițe și în interiorul țării! Protecția țării și a populației de orice rău legat de fluxul de imigranți.
 • Să ne rugăm ca să NU fie LOVITURI sau incidente NUCLEARE.
 • Să ne rugăm ca SECERIȘUL DOMNULUI să fie împlinit, iar puterile întunericului să nu poată grăbi evenimentele din vremea sfârșitului, ci Biserica lui HRISTOS să aștepte și să grăbească VENIREA zilei Domnului (2 Petru 3:11-12).
 • Să ne rugăm pentru CONDUCĂTORII ȚĂRII, ca FRICA DE DOMNUL, pentru înțelepciune dumnezeiască, călăuzire de la Domnul și mai ales înțelepciune divină și echilibru în deciziile care privesc raportarea României la războiul din Ucraina. Ne rugăm sa fie oameni integri, onești, cu dragoste de țară. Să-i punem sub puterea Numelui Domnului Isus Hristos și a sângelui Său. Ne rugăm ca ei SĂ NU POATĂ DA LEGI ȘI SĂ NU POATĂ LUA DECIZII CONTRARE SCRIPTURII!
 • Dezrădăcinarea și anularea structurilor ascunse de putere, de trafic de influență, dezrădăcinarea CORUPȚIEI din toate structurile societății, OPRIREA ORICĂREI FORME DE ABUZ DE PUTERE ÎN ȚARA NOASTRĂ.
 • PĂSTRAREA SUVERANITĂȚII și autodeterminării României, fără compromisuri față de presiuni internaționale
 • ALINIEREA ROMÂNIEI ÎN RELAȚII INTERNAȚIONALE, fără compromisuri, spre binele țării și a populației
 • păstrarea libertății de exprimare și de trăire a credinței creștine în societatea noastră, în familii, în școli, în instituții.
 • LEGILE ȚĂRII – legi bune, după standardele lui Dumnezeu, favorabile țării și locuitorilor. Ne rugăm ca NICIO LEGE NEDUMNEZEIASCĂ SĂ NU POATĂ FI INSTAURATĂ, CA EDUCAȚIA DE GEN SĂ nu PĂTRUNDĂ ÎN ȚARA NOASTRĂ.
 • FAMILIILE DIN ROMÂNIA – restaurare, reîntregire, unitate, dragoste față de copii, PROTECȚIE DIVINĂ.
 • SIGURANȚA și independența ENERGETICĂ a României, stabilitatea, securitatea și protecția sistemului energetic național, pentru resurse naturale în țara noastră și redeschiderea centralelor de producere a energiei electrice pe cărbune sau gaze, pentru pornirea hidrocentralor existente dar încă nefuncționale, pentru hidrocentralele țării – protecția lor.
 • SIGURANȚA ALIMENTARĂ A ȚĂRII, binecuvântarea pământurilor și apelor țării, a RECOLTELOR, pentru înmulțirea FERMELOR de creștere animale, să fie HRANĂ în țară. Să ne rugam pentru măsuri înțelepte în dezvoltarea AGRICULTURII în România, pentru dezvoltarea irigațiilor. Să ne rugăm pentru Guvernul României – să fie ferm în păstrarea tradițiilor alimentare ale românilor. Să ne rugăm ca România să redevină coșul de pâine al Europei.
 • ECONOMIA țării – RESTAURAREA ECONOMIEI, MĂSURI ÎNȚELEPTE ȘI RESURSE DE SUSȚINERE A ECONOMIEI; MĂSURI DE LIMITARE a inflației. Să ne rugăm pentru idei creative, pentru STRATEGII ECONOMICE dumnezeiești în România, pentru locuri de muncă, pentru noi unități de producție, pentru RESTAURAREA și RESTITUIREA tuturor capacităților de producție.
 • protecția si extinderea sistemelor de TRANSPORT – autostrăzi, drumuri, poduri, căi ferate, PORTURI (portul Constanța în special) – restaurarea căilor ferate, extindere autostrăzi.
 • PROTECȚIA LOCUITORILOR și a ȚĂRII de dezastre naturale, de alte epidemii (Psalmul 91).
 • Continuăm să ne rugăm – pentru UCRAINA și Republica Moldova, pentru ÎNGHEȚAREA războiului din Ucraina. Pentru protecția Republicii Moldova de agresiunea Rusiei.

III. ISRAEL

MÂNTUIRE, ÎNTOARCEREA EVREILOR ÎN ISRAEL, PROTECȚIA ȚĂRII ȘI PACEA IERUSALIMULUI.

Să ne rugăm pentru TIMPUL DOMNULUI în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu.

Ne rugăm pentru oprirea antisemitismului în România, ca România să aibă o relație bună cu Israelul, ca Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.


MARANATA! VINO, DOAMNE ISUSE!

2 comentarii

 1. Bună ziua! Doresc să particip și eu la întrunirile alfa&omega, de aceea vă rog să îmi spuneți unde și ce program este. Mulțumesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *